صحت داده ها

صحت داده ها

داده های دارای صحت کدامند؟ فرض کنید از شما پرسیده اند که ارتفاع میز کارتان را ارائه کنید. شما می توانید سه پاسخ بدهید اولی اینکه «نمی دانم» یعنی ارتفاع میز را اندازه گیری نکرده ام و حدود آن را هم نمی دانم. به این جواب، داده های مفقود یا نامشخص و یا «Missing Value» می گویند که به لحاظ معیار صحت داده ها بدترین وضعیت ممکن است. جواب دوم شما می تواند از میان مقادیر نامعتبر یا «Invalid Value» باشد مثلا بگویید ارتفاع میز کار «کوتاه» است. حالت سوم این است که جواب شما از میان مقادیر معتبر یا «Valid Value» برای ارتفاع میز کار باشد مثلا بگویید ۷۰ سانتیمتر. از میان سه حالت فوق کاملا واضح است که فقط داده هایی که از دسته سوم یعنی «Valid Value» باشند داده های صحیحی هستند. سه نوع داده ی فوق در شکل زیر نشان داده شده اند. داده های صحیح در خانه های سبز و داده های ناصحیح در خانه های قرمز قرار می گیرند.

کل داده های ممکن برای ارائه به عنوان پاسخ یک سئوال

در میان داده ها یا مقادیر معتبر، می توان دو نوع پاسخ را از هم جدا کرد. ارزش های درست و ارزش های نادرست. مثلا در پاسخ سئوال ارتفاع میز کار اگر مقدار اعلام شده با ارتفاع واقعی میز کار برابر باشد، این داده، یک داده ی درست است و اگر مقدار اعلام شده با ارتفاع واقعی میز کار برابر نباشد، داده ی نادرست خواهد بود. واضح است که فقط داده هایی صحت دارند و این معیار کیفی برای آنها رعایت شده است که با واقعیت منطبق باشند. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

کل داده های ممکن برای ارائه به عنوان پاسخ یک سئوال

داده هایی که از میان مقادیر معتبر و به صورت منطبق با واقعیت ارائه شوند، داده های صحیح هستند. اما این همه ماجرا نیست. از میان این داده ها نیز داده هایی صحیح و داده هایی ناصحیح می توان جدا کرد. اگر به روش نمایش داده ها توجه شود می توان دید که برخی داده های صحیح شیوه نمایش درستی دارند و برخی شیوه نمایش نادرست. برای مثال در پاسخ سئوال ارتفاع میز کار می توان نوشت: ۷۰ سانتی متر، cm70 ،۷۰ سانت، ۷۰ سانتیمتر، حدود ۳ اینچ، ۳ in، حدود ۳inch، حدود ۰٫۷ متر و … یا به جای این ها ۷۰ خط کشیده شود و در انتها سانتیمتر ثبت گردد ( … ||||| ||||| سانتیمتر)

نحوه نمایش یک داده که از میان مقادیر معتبر و همچنین برابر با مقدار واقعی ارائه شده است باید درست باشد تا بتواند داده ای دارای صحت تلقی گردد. این مطلب در شکل زیر نشان داده شده است.

کل داده های ممکن برای ارائه به عنوان پاسخ یک سئوال

بنابراین می توان گفت:

داده ای از نظر معیار صحت دارای کیفیت است که اولا از میان مقادیر معتبر ارائه شده باشد، ثانیا مقدار درست و برابر با واقعیت باشد، ثالثا نحوه نمایش آن درست و مطابق قواعد نوشتاری رسمی باشد.

0 Comments