طبقه بندی چیست

طبقه بندی چیست

طبقه بندی چیست ، طبقه بندی را می توان دسته بندی یک ماهیت به چند ماهیت دیگر به صورتی که ماهیت های تقسیمی از ماهیت اصلی یک یا چند ویژگی را به ارث ببرند تعریف نمود. طبقه بندی یک ماهیت امکان شناسایی کلی و سریع تنوع های موجود در آن ماهیت را فراهم می نماید. مانند طبقه بندی موجودات زنده ، طبقه بندی اشیا ، طبقه بندی مشاغل ، طبقه بندی اطلاعات ، طبقه بندی اسناد ، طبقه بندی حسابها ، طبقه بندی کالا و خدمات.  در زیر نمونه ای از یک طبقه بندی مربوط به موجودات زنده را مشاهده می کنید :

  • آغازیان پست : شامل باکتری ها و جلبک های آبی _ سبز
  • آغازیان عالی : شامل جلبک های تک سلولی و پروتوزوآها « تک یاختگان » و کپک های مخاطی
  • قارچ ها : شامل انواع قارچ های خوراکی و سمی
  • گیاهان : شامل انواع گیاهان دانه دار و بی دانه
  • جانوران : شامل انواع جانوران

 ممکن است به علت تفاوت نگاه در تقسیم بندی یک ماهیت، چندین طبقه بندی مختلف برای یک ماهیت وجود داشته باشد که هر یک از آنها به واسطه یک نیازمندی ایجاد شده و بکار می رود. یک طبقه بندی را زمانی می توان کامل و جامع محسوب نمود که سه ویژگی زیر را دارا باشد :

  • کاربردی و عملیاتی باشد به گونه ای که موجب رفع نیازمندی اطلاعاتی کاربران گردد.
  • شامل تمامی ماهیت های مربوط به حوزه کاربردش باشد.
  • فاقد هر گونه شکاف و هم پوشانی در نحوه شناخت و گسترش ماهیت های مورد نظرش باشد.
0 Comments