مشاوره و راهبری

همواره برای سازمان ها تغییر نظام کدینگ سازمانی و نحوه جایگزینی کدهای جدید با کدهای موجود امری چالش برانگیز بوده است. پای هزینه های (مالی، انسانی و زمانی) این تغییر نیز که به میان می آید خیلی از سازمان ها عطایش را به لقایش می بخشند و به ناچار با وضع موجود کنار می آیند.

حدود یک قرن از عمر کاتالوگینگ و نزدیک به ۸۰ سال از عمر کدینگ در صنعت دنیا می گذرد. فعالیت های انجام شده پیرامون این موضوع در سازمان های بزرگ نظامی و صنعتی موجب گشت طرح و روشی استاندارد و در عین حال عملی برای کدینگ کالا ایجاد گردد. این روش تمام چالش ها و ابهامات پیرامون موضوع کدینگ کالا در سازمان ها را پاسخ می دهد و موجب فراهم آمدن زیرساختی جهت یکپارچه و خودکار نمودن فرایندهای سازمانی می گردد.

دو دهه فعالیت در اجرای کدینگ ( کاتالوگینگ ) ، همکاری و همراهی با سازمان ها و شرکت های صنعتی و خدماتی ( مشاوره و اجرا ) در جهت بهبود روش های شناسایی و طبقه بندی کالاها و افزایش کیفیت اطلاعات جمع آوری شده از کالاها در سازمان ( کاتالوگ قلم ) ، باعث افتخار داده آرا بوده و ما آن را از توانایی های انحصاری خود در ایران می دانیم.

داده آرا وظیفه خود می داند که با انجام مطالعه و ارزیابی دقیق نیازمندی ها و مشکلات موجود در سیستم کدینگ سازمان ، اقدام به ارائه راهکار نماید و امیدوار است بتواند در تبیین، ارتقاء و حسن اجرای کدینگ کالا در سازمان شما سهمی داشته باشد.

0 Comments