کدینگ MESC

کدینگ MESC

در نظام کدینگ MESC برای شناسایی و توصیف کالاها از ۷۵ خط ( MESC Line ) استفاده می شود. این خطوط بین ۳ دسته به شرح زیر قسمت می شود.

 • سر فصل ( Heading ) از خط ۱ تا ۵۰
 • سرفصل فرعی ( Sub Heading ) از خط ۵۱ تا ۷۰
 • قلم ( Item ) از خط ۷۱ تا ۷۵

برای ایجاد کد MESC قلم در نظام کدینگ MESC تعیین کد سر فصل ( Heading ) و کد سر فصل فرعی ( Sub Heading ) قلم ضروری می باشد.

مراحل تعیین کد سر فصل ( Heading Code ) :

 1. گره بالا دست سرفصل ( Heading ) از سطح سوم ( Sub Sub Group ) طبقه بندی MESC تعیین می شود. با مشخص شدن گره شش رقم اول کد سرفصل ( Heading ) تعیین می گردد.
 2. توصیف سرفصل ( Heading ) با استفاده از خطوط ۱ تا ۵۰ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت گره طبقه MESC و نوع سرفصل ( Heading ) تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای سرفصل ( Heading ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به سایر سرفصل های ( Heading ) موجود در همان گره و تعداد سر فصل های فرعی ( Sub Heading ) و اقلامی که قرار است در زیر این سرفصل ( Heading ) معرفی شوند تعیین می شود.
 4. اختصاص کد ۹ رقمی به سرفصل ( Heading ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال است.

مراحل تعیین کد سر فصل فرعی ( Sub Heading Code ) :

 1. ابتدا سر فصلی ( Heading ) که قرار است سر فصل فرعی ( Sub Heading ) در زیر آن تعیین شود انتخاب می گردد.
 2. توصیف سر فصل فرعی با استفاده از خطوط ۵۱ تا ۷۰ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت سرفصل ( Heading ) و نوع سرفصل فرعی ( Sub Heading ) تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای سرفصل فرعی ( Sub Heading ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به دامنه سریال سر فصل و سایر سرفصل های فرعی ( Sub Heading ) موجود در همان سر فصل و تعداد اقلامی که قرار است در زیر سرفصل فرعی ( Sub Heading ) مربوطه کد MESC دریافت کنند تعیین می شود.
 4. اختصاص کد ۹ رقمی به سرفصل فرعی ( Sub Heading ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال است.

مراحل تعیین کد قلم ( Item Code ) :

 1. ابتدا سر فصل فرعی ( Sub Heading ) که قرار است اقلام در زیر آن تعیین شده و کد MESC دریافت کننده انتخاب می گردد.
 2. توصیف قلم با استفاده از خطوط ۷۱ تا ۷۵ انجام می شود. نحوه ثبت اطلاعات در بین خطوط با توجه به ماهیت سرفصل و کد نمودار تخصیص داده شده به قلم تعیین می گردد.
 3. یک سریال سه رقمی برای قلم ( Item ) در نظر گرفته می شود. سریال انتخابی با توجه به دامنه سریال سر فصل فرعی و سایر اقلام موجود در همان سر فصل فرعی تعیین می شود.
 4. تعیین نمودار قلم
 5. اختصاص کد ۱۰ رقمی به قلم ( Item ) که حاصل تجمیع کد گره طبقه بندی MESC و سریال و نمودار قلم است.

نمودار قلم :

نمودار قلم یک کد یک رقمی است که با توجه به ماهیت قلم از فهرست زیر تعیین می گردد.

 1. قلم عمومی است ( ساخت خارج )
 2. قلم عمومی یا قطعه یدکی است ( ساخت داخل )
 3. قلم قطعه یدکی است ( ساخت خارج )
 4. قلم موقت است
 5. قلم مرجعی است
 6. قلم غیراستاندارد است
 7. قلم جایگزین شده است
 8. قلم تعمیری است
 9. قلم تحت بررسی است

مثال:

ابتدا در زیر گره ۷۵۲۵۱۶ طبقه بندی MESC سرفصلی به شرح زیر ایجاد می شود :

Heading Code : 752516000

Line : 03        GATE VALVE,C,ST.,CLASS 800,SCREWED ENDS TO

Line : 04        API 5B,SOLID NEDGE,OUTSIDE,SCREW & YOKE

Line : 05        STUD BOLTED GLAND &.BONNET,STEM RISING THROUGH

Line : 06        HANDWHEEL, DESIGN ,DIMENSION,TESTING

Line : 07        MARKING TO BS 5352, BODY & BONNET C.STEEL TO

Line : 08        ASTM A105 GR.2 OR A216 GR.WCB, STUDS/NUTS TO

Line : 09        ASTM A193-B7 & A194-2H, ASBESTOS GLAND PKG

Line : 10        SUITABLE F/REPACKING UNDER PRESSURE

Line : 26        CWP 2000 PSI, SWP 800 PSI AT 850 DEGREE F

سپس در زیر سر فصل ، ۲ (دو) سر فصل فرعی (بر حسب نیاز) مانند نمونه زیر ایجاد می شود :

Sub Heading Code : 752516350

Line : 51        TRIM: MONEL, REGULAR PORT

Sub Heading Code : 752516380

Line : 51        TRIM: 13% CR. (AISI 410). FULL PORT

در نهایت در زیر هر سر فصل فرعی کدهای MESC اقلام مانند نمونه زیر ایجاد می شود :

Sub Heading Code : 752516350

MESC Code : 7525163542

Line : 71        NOM. SIZE 1/2 IN.

MESC Code : 7525163562

Line : 71        NOM. SIZE 3/4 IN.

MESC Code : 7525163582

Line : 71        NOM. SIZE 1 IN.

MESC Code : 7525163622

Line : 71        NOM. SIZE 1-1/2 INCH.

Sub Heading Code : 752516380

MESC Code : 7525163822

Line : 71        NOM. SIZE 1/4 IN.Line

MESC Code : 7525163882

Line : 71        ۱ IN.,(H105/F)

MESC Code : 7525163922

Line : 71        ۱-۱/۲ IN.,(H107/F)

0 Comments